Adatkezelési tájékoztató

Central C.R. Kft.

Preambulum és elérhetőségek

A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) a Central C.R. Kft. által kezelt, azonosított vagy azonosítható, a Central C.R. Kft.-vel kapcsolatba lépő természetes személyekre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Adatkezelő: Central C.R. Építőipari és Szolgáltató Kft.
Az adatkezelő címe: 1135 Budapest, Lehel út 70-72.
Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-873295
A Central C.R. Kft. telefonszáma: + 36702371121
A Central C.R. Kft. email címe: info@cayman.hu
A Central C.R. Kft. képviselőjének neve és elérhetősége: Tóth-Horváth Orsolya ügyvezető, info@cayman.hu

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba a Central C.R. Kft.-vel a fenti elérhetőségek valamelyikén.

Jelen Tájékoztatóban nem érintett kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadók.

A Tájékoztató módosítása

A Central C.R. Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. A Central C.R. Kft. a módosításokról az érintetteket haladéktalanul tájékoztatja.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

A személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön, mint érintett megerősíti, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről az érintett az adott szolgáltatás igénybevétele előtt kaphat tájékoztatást.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

Hírlevél

A Central C.R. Kft. az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, személyre szóló ajánlatok készítése, az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása céljából az érintettek e-mail címét kezelheti.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont].

Az adatkezelés legfeljebb az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül a Central C.R. Kft. és partnerei ajánlatairól.

Asztalfoglalás

A Central C.R. Kft. az érintettek nevét és telefonszámát telefonon történő asztalfoglalás esetén a szerződés teljesítése céljából kezeli [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].

Az érintett által e-mail útján jelzett asztalfoglalási szándék esetén a Central C.R. Kft. mindazon adatokat tárolja, amelyeket az érintett önkéntesen megad, feltéve, hogy a foglalás szempontjából lényeges adatok kezelése másképpen nem lehetséges.

Az adatkezelés legfeljebb a foglalt időpontig tart.

Az érintett saját neve helyett álnevet is használhat. Az érintett kapcsolattartásra szolgáló telefonszámának megadása nélkül a foglalás nem lehetséges.

Üzenetküldés a https://www.cayman.hu/contact-us/ weboldalon

A Central C.R. Kft. a https://cayman.hu weboldalon keresztül küldött üzeneteket, illetve az érintett (beküldő) adatait (név, e-mail cím, telefonszám) az érintett hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] kezeli.

Az adatkezelés az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig tart. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Számlázás, számviteli kötelezettségek teljesítése, bizonylatok megőrzése

A Central C.R. Kft. a szolgáltatással összefüggő számlák kiállításához, a szerződéskötések és fizetések dokumentálásához, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez, könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzéséhez az érintett nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) adószámát (ha szükséges), a szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, bruttó és nettó ellenértékét, a teljesítés dátumát, a számla keltét, fizetési határidejét, valamint az ezen adatokat tartalmazó számviteli bizonylatokat a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc évig kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Számv. tv.169. § (2) bekezdése].

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Central C.R. Kft. a szolgáltatásnyújtást megtagadja.

Panaszkezelés

A Central C.R. Kft. az esetleges panaszok kezelése céljából az érintettek nevét, címét (székhely, lakcím, tartózkodási hely, értesítési cím, egyéb cím) és az igénybe vett szolgáltatás adatait a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt évig kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja; Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése].

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói- illetve szavatossági jogait.

Jogi igényérvényesítés

A Central C.R. Kft. a vele jogviszonyba lépő érintettekkel kapcsolatos polgári- és büntetőjogi igények érvényesítése céljából az érintettek jelen Tájékoztató IV. fejezetében rögzített adatait, valamint az IV. fejezetben rögzített adatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó okiratokat, dokumentumokat és másolatokat kezeli.

Az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek (jogi igényeinek) érvényesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

Az adatkezelés az igényérvényesítésre nyitva álló, a vonatkozó szerződésben, illetve jogszabályban megállapított elévülési- illetve jogvesztő határidőig (általános elévülési határidő: 5 év) tart.

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a Central C.R. Kft. az érintettől származó megrendeléseket visszautasítja.

Álláshirdetések, állásinterjúk

A Central C.R. Kft. az általa vagy megbízásából közzétett álláshirdetésekre jelentkező munkavállalók önéletrajzában megadott személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelést az adatkezelő azon jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] indokolja, hogy a Central C.R. Kft. rendelkezzen a munkaviszony létesítése szempontjából releváns és más forrásból be nem szerezhető információkkal.

Az adatkezelés a jelentkezés elutasításáig vagy a munkaszerződés megkötéséig tart, azzal, hogy munkaviszony létesítése esetén a Central C.R. Kft. külön tájékoztatót bocsát a munkavállaló rendelkezésére.

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén a munkavállalóval munkaviszony nem létesíthető, egyidejűleg a Central C.R. Kft. a munkavállalótól származó minden személyes adatot töröl.

Vagyonvédelem

A Central C.R. Kft. éttermében (1135 Budapest, Lehel út 70 72.) („Megfigyelt terület”) elektronikus külső megfigyelő- és rögzítőrendszert működtet.

Az adatkezelés célja az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, a jogsértések bizonyítása.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a Megfigyelt területre való belépéssel [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], az adatkezelő vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont].

A Central C.R. Kft. a Megfigyelt területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmását, valamint a személyek hangmását rögzíti és kezeli.

Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában harminc nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

További adatkezelések

A Central C.R. Kft. a fenti adattípusokon kívül eltérő adatokat is kezelhet. A jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusoktól eltérő adattípusok kezeléséről, vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített adattípusok eltérő adatkezelési céllal, illetve jogalapon történő kezeléséről a Central C.R. Kft. az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt külön tájékoztatja. A külön tájékoztatásban foglaltakat a jelen Tájékoztatóval összhangban kell értelmezni.

Az adatkezelés olyan eseteiben, melyet a jelen Tájékoztató nem szabályoz (például e-mailen történő megkeresések, ajánlatkérések, stb.), a Central C.R. Kft. a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag az érintett által meghatározott, vagy az eset körülményei alapján feltételezhető adatkezelési célból, az érintett hozzájárulásával, az adatkezelési cél megvalósulásáig kezeli.

Adatfeldolgozók és az adattárolás helyszíne

A Central C.R. Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódóan, különböző adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat vehet igénybe. Az adatfeldolgozók a rendelkezésükre bocsátott személyes adatokat kizárólag a Central C.R. Kft. rendelkezései szerint, a jelent Tájékoztatóval összhangban kezelik. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, az adatokat nem dolgozhatja fel saját céljára.

A Central C.R. Kft. a fenti adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozókat is igénybe vehet. További adatfeldolgozók igénybevétele esetén az érintett szóban vagy írásban kap tájékoztatást.

Az adatkezelés- és tárolás helyszínei

1184 Budapest, József utca 55. (székhely)
Oskar-Messter-Str. 33, 85737 Ismaning, Németország (tárhely)

Adatok forrása

A Central C.R. Kft. az általa kezelt adatokat közvetlenül az érintettektől szerzi be.

Jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén a képviselő adatait közvetlenül a képviselőtől, illetve ha ez lehetséges, akkor közhiteles nyilvántartásból (például cégjegyzékből a gazdasági társaság cégkivonatát) szerzi be.

Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a személyes adataik kezeléséhez az érintett személy szülői felügyeletét ellátó személy, ennek hiányában gyámja az adatkezeléshez hozzájárult.

A Central C.R. Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtesz, hogy a 16. éven aluli személyek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok esetén meggyőződjön a tényleges jogosulttól származó hozzájárulás meglétéről. Amennyiben a Central C.R. Kft. észleli, hogy 16. év aluli személy adatait hozzájárulás nélkül adta meg, vagy a hozzájárulás hamis, illetve nem a hozzájárulás adására jogosult személytől származik, úgy a Central C.R. Kft. az érintett személyes adatait haladéktalanul törli.

Az érintett adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei

Tájékoztatáshoz való jog

A Central C.R. Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkében említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Central C.R. Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

A Central C.R. Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az érintett kérelmére az információkat a Central C.R. Kft. elektronikus formában, e-mail útján szolgáltatja.
A hozzáféréshez való jog írásban, a Central C.R. Kft. jelen Tájékoztatóban rögzített elérhetőségein keresztül gyakorolható.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Central C.R. Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törlés joga

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Central C.R. Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat a Central C.R. Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, a Central C.R. Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Central C.R. Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Central C.R. Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Central C.R. Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén a Central C.R. Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Central C.R. Kft. nem kezeli.

A Central C.R. Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az érintettet írásban tájékoztatja.

Ha a Central C.R. Kft. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett a Central C.R. Kft. döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 9. pontban foglaltak szerint bírósághoz fordulhat.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Central C.R. Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Central C.R. Kft., amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és az adatkezelés automatizált módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az érintett – amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik – az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. E jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hatósági és bírósági jogorvoslat az adatkezelés ellen

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (https://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Adatbiztonsági intézkedések

A Central C.R. Kft. az általa kezelt személyes adatokat az információkhoz való hozzáférés korlátozásával védi. A kezelt adatokhoz kizárólag azon személyek férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges.

ASZTALFOGLALÁS

    Személy1 Személy2 Személy3 Személy4 Személy5 Személy6 vagy több
    Idő10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00